Lần đầu tiên, một phi thuyền của NASA ‘chạm tới’ Mặt Trời và đi vào bầu khí quyển Mặt Trời