Vu Lan: đạo Hiếu sinh của người – đức Hiếu sinh của Trời