Tiết Trung nguyên, Lễ Vu lan và Xá tội vong nhân – có ý nghĩa gì?