Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tại sao vẫn bị ném đá đến chết?