Lệnh bắt buộc chích ngừa: Không khoa học, gây chia rẽ và rất tốn kém