Lệnh bắt buộc chích ngừa vaccine COVID bắt đầu ở tiểu bang đỏ

Thống đốc tuyên bố Texas ‘nên dẫn đầu cuộc chiến chống lại sự chuyên chế về COVID,’ nhưng các tổ chức được chính phủ tài trợ vẫn được phép bắt buộc mọi người chích ngừa