Lệnh trừng phạt làm doanh thu của Huawei giảm gần 30% vào năm 2021