Ngày 01/03

Bầu cử sơ bộ tại Texas

Ngày 03/05

Bầu cử sơ bộ tại Indiana

Bầu cử sơ bộ tại Ohio

Ngày 10/05

Các cuộc bầu cử sơ bộ tại Nebraska

Các cuộc bầu cử sơ bộ tại West Virginia

Ngày 17/05

Bầu cử sơ bộ tại Kentucky 

Bầu cử sơ bộ tại North Carolina

Bầu cử sơ bộ tại Idaho 

Bầu cử sơ bộ tại Oregon 

Bầu cử sơ bộ tại Pennsylvania 

Ngày 24/05

Bầu cử sơ bộ tại Alabama 

Bầu cử sơ bộ tại Arkansas 

Bầu cử sơ bộ tại Georgia 

Bầu cử sơ bộ bổ sung tại Texas

Bầu cử sơ bộ đặc biệt tại Minnesota 

Ngày 07/06

Bầu cử sơ bộ tại California 

Bầu cử sơ bộ đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu bang California 

Tổng tuyển cử đặc biệt tại khu vực bầu cử 22 cho ghế Hạ viện Hoa Kỳ tại California 

Bầu cử sơ bộ tại Iowa 

Bầu cử sơ bộ tại Mississippi 

Bầu cử sơ bộ tại Montana 

Bầu cử sơ bộ tại New Jersey

Bầu cử sơ bộ tại New Mexico

Bầu cử sơ bộ tại South Dakota

Ngày 11/06

Bầu cử sơ bộ đặc biệt trên diện rộng với bốn ứng viên hàng đầu cho ghế Hạ viện Hoa Kỳ tại Alaska

Ngày 14/06

Bầu cử sơ bộ tại Maine

Bầu cử sơ bộ tại Nevada

Bầu cử sơ bộ tại North Dakota

Bầu cử sơ bộ tại South Carolina

Tổng tuyển cử đặc biệt tại khu vực bầu cử thứ 34 cho ghế Hạ viện tại Texas 

Ngày 21/06

Bầu cử sơ bộ tại Virginia 

Bầu cử bổ sung tại Alabama 

Bầu cử sơ bộ tại Arkansas 

Bầu cử bổ sung tại Georgia

Bầu cử sơ bộ tại District of Columbia

Ngày 28/06

Bầu cử sơ bộ tại Colorado 

Bầu cử sơ bộ tại Illinois 

Bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New York

Bầu cử sơ bộ tại Oklahoma 

Bầu cử Sơ bộ Đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ tại Oklahoma

Bầu cử Sơ bộ Đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa tại Oklahoma

Bầu cử sơ bộ tại Utah 

Bầu cử bổ sung tại South Carolina (nếu cần thiết)

Bầu cử bổ sung tại Mississippi (nếu cần thiết)

Tổng tuyển cử đặc biệt tại khu vực bầu cử Thứ nhất cho ghế Hạ viện Hoa Kỳ tại Nebraska

Ngày 19/07

Bầu cử sơ bộ tại Maryland 

Ngày 26/07

Bầu cử sơ bộ lần Thứ hai tại North Carolina (nếu cần thiết)

Ngày 02/08

Bầu cử sơ bộ tại Arizona 

Bầu cử sơ bộ tại Kansas 

Bầu cử sơ bộ tại Michigan 

Bầu cử sơ bộ tại Missouri 

Bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Washington 

Ngày 04/08

Bầu cử sơ bộ tiểu bang và liên bang tại Tennessee 

Ngày 09/08

Bầu cử sơ bộ tại Connecticut 

Bầu cử sơ bộ tại Minnesota 

Tổng tuyển cử đặc biệt tại Minnesota 

Bầu cử sơ bộ tại Vermont 

Bầu cử sơ bộ tại Wisconsin 

Ngày 13/08

Bầu cử sơ bộ tại Hawaii 

Ngày 16/08

Bầu cử sơ bộ tại Alaska 

Tổng tuyển cử đặc biệt trên diện rộng xếp hạng các ứng viên theo mức độ ưu tiên trên lá phiếu (RCV) cho ghế Hạ viện Hoa Kỳ tại Alaska

Bầu cử sơ bộ tại Wyoming 

Bầu cử vòng hai tại South Dakota (nếu cần thiết)

Ngày 23/08

Bầu cử sơ bộ tại Florida 

Bầu cử bổ sung tại Oklahoma (nếu cần thiết)

Tổng tuyển cử đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Oklahoma 

Ngày 06/09

Bầu cử sơ bộ tại Massachusetts 

Ngày 13/09

Bầu cử sơ bộ tại Delaware 

Bầu cử sơ bộ tại New Hampshire

Bầu cử sơ bộ tại Rhode Island

Ngày 08/11

Tổng tuyển cử tại 49 tiểu bang (Louisiana đã tổ chức bầu cử sơ bộ tất cả các đảng)

Tổng tuyển cử đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại California

Tổng tuyển cử đặc biệt cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Oklahoma 

Ngày 29/11

Bầu cử bổ sung tại Mississippi (nếu cần thiết)

Ngày 06/12

Tổng tuyển cử/Bầu cử đặc biệt bổ sung tại Georgia (nếu cần thiết)

Ngày 10/12

Tổng tuyển cử/Bầu cử bổ sung tại Louisiana (nếu cần thiết)

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn