Liên Hiệp Quốc: Cách đối xử của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ có thể được quy là tội ác phản nhân loại