Liên minh Âu Châu: ‘Sẵn sàng’ áp giá trần cho dầu của Nga