Liên minh Âu Châu thông qua việc sửa đổi các quy định nhập cư

Hiệp ước tị nạn và di cư mới của EU lập ra các quy tắc sàng lọc mới bao gồm nhận dạng, kiểm tra sức khỏe và an ninh, cũng như thu thập dữ liệu sinh trắc học.