Kỳ 2: Long tộc, long mạch và sự hình thành triều đại