Lớp học tu luyện tinh thần trực tuyến mang đến lợi ích cho gần 2,000 người trong đại dịch