Các bài viết của Đại Sư Lý Hồng Chí

Đại Sư Lý Hồng Chí là nhà sáng lập môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Môn tu luyện này bao gồm một bộ công pháp gồm các bài tập chuyển động khoan thai và một bài tĩnh công tọa thiền, kết hợp với một bộ bài giảng đạo đức tập trung vào các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. Đại Sư Lý đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện Âu Châu đề cử cho Giải thưởng Sakharov về Tự do Tư tưởng. Đại Sư cũng là người nhận Giải thưởng Tự do Tín ngưỡng Quốc tế của tổ chức Freedom House.

Chuyên mục đặc biệt