Mây đen đang kéo đến thị trường công khố phiếu Hoa Kỳ?