Một nhà sử học quân sự đột phá truyền thống tìm lại lịch sử đúng đắn