Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.26): Thanh lọc Đảng cứu đất nước