Các luật mới của California ảnh hưởng đến doanh nghiệp và chủ lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2023