Một quan chức tiết lộ: Khối BRICS có thể mở rộng khi có đến 19 quốc gia yêu cầu trở thành thành viên