Có phải Hoa Thịnh Đốn đang say ngủ trên vô lăng trong vấn đề vị thế đồng USD?