Năm 2022, Hollywood mất hơn 500 tỷ USD giá trị thị trường