Bài mở đầu trong loạt bài: Những ý tưởng hình thành nên Hiến Pháp