Nam Hàn cáo buộc Hoa Kỳ phân biệt đối xử về tín thuế xe điện, cân nhắc hành động pháp lý