NATO sẽ điều thêm nhiều lực lượng hơn tới sườn phía Đông ở mức ‘sẵn sàng cao hơn’