New England: Đảng Cộng Hòa không giành được ghế nào trong Quốc hội