Nga cho biết nỗ lực áp giá trần ‘nguy hiểm’ sẽ không làm giảm nhu cầu đối với dầu