Ngày càng nhiều quốc gia chấm dứt các quy định COVID-19