Nghiên cứu Anh Quốc: Người đã chích ngừa dễ lây biến thể Delta COVID-19 trong các gia đình