Nghiên cứu: Chương trình phúc lợi chi trả nhiều tiền hơn công việc thông thường ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ