Nghiên cứu lớn: Các vaccine COVID-19 kém hiệu quả đối với biến thể Delta và mạnh như ‘miễn dịch tự nhiên’