PHÂN TÍCH: Cuộc chiến chống lạm phát của Fed có mang lại kết quả không?