Ngũ Giác Đài công bố mở thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines để huấn luyện chung