Ngũ Giác Đài: Không có người Mỹ nào được giải cứu bên ngoài Kabul