Kỷ niệm Đại thỉnh nguyện: Nhiều người dân Đức ủng hộ các học viên Pháp Luân Công