Người đồng sáng lập True the Vote: Mọi người cần bảo vệ quyền bỏ phiếu, nếu không sẽ mất quyền tự do