Người lao động đi đâu cả rồi? Một số người thì mua trang trại