Người mua nhà: Trung Cộng không quan tâm đến các vụ vỡ nợ bất động sản