Người trong cuộc giải thích về lý do cản trở thorium được ứng dụng rộng rãi