Người từng tố giác IRS: Người Mỹ trung lưu sẽ trở thành mục tiêu theo Đạo luật Giảm Lạm Phát