Người ủng hộ Bắc Kinh bị kết tội phá hoại các điểm giảng sự thật về Pháp Luân Công ở Hồng Kông