Nhà giáo dục ở Indiana tiết lộ về CRT cho biết ông đã bị sa thải