Nhà kinh tế: Việc ông Tập chỉ thị ngân hàng trung ương khởi động lại việc mua trái phiếu chính phủ sẽ dẫn đến khủng hoảng cầm quyền

Sự can thiệp của ngân hàng trung ương Trung Quốc vào trái phiếu nhà nước sẽ dẫn đến siêu lạm phát