Nhà ngoại giao của ĐCSTQ vận động hành lang nhằm chối bỏ trách nhiệm về cuộc khủng hoảng fentanyl tại Hoa Kỳ