Nhà phân tích: Hoa Thịnh Đốn có thể cắt giảm chi tiêu để hạn chế mở rộng IRS, nhưng khó cải tổ