Nhà văn mang ký ức tiền kiếp: Tôi đầu thai khi mẹ tôi mang thai 4 tháng