Nhà vi trùng học: Chính quyền Trung Quốc che đậy số liệu tử vong để chứng minh chính sách phong tỏa là thành công