Nhân chứng trong Cách mạng Văn hóa: Công bằng không tồn tại nếu chính phủ không kiểm soát mọi thứ