Nhìn lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc: một thẩm phán được cứu sống, nhưng lại bị cướp đi cơ hội sống

Trong hơn một thập niên, Trung Quốc đã trở thành trung tâm của một tội ác mới chống lại chính người dân của mình và tội ác phản nhân loại — tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.