Nhóm bảo vệ quyền phụ nữ phản đối chính sách của CIF về vận động viên chuyển giới