Nhóm ủng hộ sự sống bị đốt văn phòng: ‘Cuộc tấn công này không khiến chúng tôi sợ hãi’